Thông báo đăng ký tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016

Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Quyết định số 2504/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Tổng cục Hải quan thông báo về việc đăng ký nhu cầu tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016 như sau:

1. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức thi:

- Thời gian: dự kiến trong 2 ngày (ngày 26, 27/11/2016).

- Địa điểm dự kiến:     

+ Miền Bắc: tại thành phố Hà Nội.

+ Miền Nam: tại thành phố Hồ Chí Minh.

Người dự thi tải mẫu Phiếu đăng ký dự thi, điền đầy đủ thông tin và gửi vào địa chỉ thư điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 0 giờ ngày 30/8/2016.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Tổng cục Hải quan sẽ thông báo cụ thể sau khi kết thúc thời gian đăng ký nhu cầu vào ngày 30/8/2016.

Tải về:

Mẫu Phiếu đăng ký..

Bản gốc của thông báo..

Nguồn: http://www.customs.gov.vn